REGULAMIN STRONY  

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Administratora Państwa danych osobowych tj. Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. ul. Solskiego 55, 52-401 Wrocław NIP: 896-145-02-05, KRS 0000572229, REGON 020634404, +48 71 736 02 90,  biuro@takomedia.plzbieranych za pośrednictwem strony internetowej  www.takomedia.pl  oraz social media facebook.com/takomediaoraz facebook.com/Casting-Tako-Media-312216832170100/– będący jednocześnie Usługodawcą świadczenia usług drogą elektroniczną przez Polot Media Sp. z o.o. Sp. k.

 

 • Użytkownik korzystający ze strony internetowej  polotmedia.pl/takomedia.pl  oraz social media facebook /takomedia pod linkiem  facebook.com/takomediaoraz facebook.com/Casting-Tako-Media-312216832170100/ (w dalszej części jako facebook takomedia)   akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 • Usługi świadczone w social media są świadczone zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w niniejszym Regulaminie. Państwa dane  umieszczone na portalu socjal media facebook/takomedia,  są również administrowane przez facebook. Użytkownik naszego profilu zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi znajdującymi się tam zasadami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych.
 • Niniejszy Regulamin nie dotyczyprofili w Social media nieoficjalnych, nieprowadzonych przez Polot Media Sp. z o.o. Sp. k.
 1. Definicje
 • Informacja handlowa– informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów (produktów), usług lub wizerunku Spółek.
 • Usługa– wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawców, a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na witrynie internetowej www.takomedia.pl  oraz social media facebook /takomedia, przy czym usługi te są bezpłatne.
 • Użytkownik– każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług.
 • System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną.
 • Sesja– okres, jaki Użytkownik spędza na stronie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, pozwala dokładnie go zidentyfikować i posłużyć przykładowo, jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obrębie danej witryny, czy zapamiętywać preferencje Użytkownika.
 • Informację promocyjną lub handlowąuważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Podanie adresu elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 1. Rodzaje i zakres Usług 
  Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. świadczy następujące usługi:
 • Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści zawartych na stronie takomedia.pl  oraz facebook takomedia. Dobór prezentowanych treści odbywa się poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL na indywidualne zapytania.
 • Prowadzeniu oficjalnych profili na wybranym portalu społecznościowym facebook takomedia.Usługi Social media Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. polegają̨ wyłącznie na prowadzeniu oficjalnych profili, udostępnianiu informacji i materiałów oraz na korzystaniu i umożliwianiu z korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez portal społecznościowy. Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. nie wprowadza żadnych dodatkowych funkcjonalności ani usług własnych w Social media.
 • Badanie opinii polegające na przeprowadzaniu anonimowych ankiet tematycznych wśród Użytkowników.
 1. Warunki świadczenia Usług
 • W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 • Administratorzy strony  zastrzegają sobie prawo świadczenia Usług wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Przy czym w socjal media usługi  są̨ świadczone zgodnie z regulaminem  portalu społecznościowego, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w niniejszym Regulaminie Korzystanie ze strony polotmedia.pl / takomedia.ploraz fanpage facebook takomediatraktowane jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuję aż do zakończenia Sesji przez Użytkownika.
 1. Zawarcie i rozwiązanie umowy
 • Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawców z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.
 • Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony polotmedia.pl / takomedia.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 • Każdy może i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
 • Zawarcie umowy następuje w momencie:
 • otworzenia strony internetowej polotmedia.pl / takomedia.pllub którejkolwiek z jej podstron, skorzystanie z jakiejkolwiek usługi świadczonej poprzez stronę.
 • wejścia na profil Polot Media Sp. z o.o. Sp. kw Social media.
  • Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej nieodpłatnej Usługi bez żadnych dalszych zobowiązań. chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.
  • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania tych usług, tj.:
  • w przypadku dostarczania treści na stronie polotmedia.pl / takomedia.pl– do momentu zamknięcia strony,
  • w przypadku profilu w Social media – w momencie opuszczenia profilu Polot Media Sp. z o.o. Sp. k.
 1. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownicy mogą składać skargi i reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług na adres rodo@polotmedia.pl Usługodawcy dołożą wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie od ich otrzymania.

 1. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

Treści udostępniane w ramach świadczenia Usługi chronione są prawem własności intelektualnej, a w szczególności prawami autorskimi. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w tym zakresie. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Usługodawców jest zabronione. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

 1. Wskazówki zasad bezpieczeństwa dla usługobiorcy
 • Podczas korzystania z usług drogą elektroniczną istnieje realne ryzyko ataków zagrażających bezpieczeństwu zasobów przechowywanych w systemie informatycznym, dlatego zaleca się korzystanie z komputerów z zainstalowanym programem antywirusowym, aktualizowanie definicji wirusów.  Wskazane jest również korzystanie z komputerów posiadających zaporę systemową.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań́ mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Usługodawcy.
 • W zakresie Social media Usługodawca odpowiada wyłącznie za treści tam zamieszczane. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość działania portali, na których funkcjonują̨ Social media Tako Media Sp. z o.o. Sp. k.
 • Świadczenie usług wiąże się z zamieszczaniem przekierowań́ – linków do usług innych podmiotów (np. do portalu Facebook, youtube). Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie usług w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty,  do których linki Usługodawca udostępnia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

Bardzo poważnie podchodzimy do obowiązku ochrony powierzonych nam danych osobowych. W niniejszej Polityce wyjaśniamy, w jaki sposób to robimy, a także co robimy z danymi osobowymi, którymi dysponujemy, w jaki sposób je chronimy oraz opisujemy Państwa prawa w zakresie ochrony prywatności (w stosownych przypadkach).

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. ul. Solskiego 55, 52-401 Wrocław NIP: 896-145-02-05, KRS 0000572229, REGON 020634404, +48 71 736 02 90,  rodo@polotmedia.plw związku ze świadczeniem Usług na podstawie Regulaminu oraz z obsługą korespondencji mailowej i telefonicznej.
 • Administrator wyznaczył Inspektora  Ochrony Danych, z którym  można kontaktować się  z pod adresem email  iodo@polotmedia.pl, w sprawach przetwarzania danych osobowych i realizacji swoich praw. IOD jest Elżbieta Ostrowska.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 • Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż

jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 

 1. Świadczenia przez Administratorów usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na obsłudze strony polotmedia.pl / takomedia.plzgodnie z Regulaminem i polityką cookies – informacje dotyczące korzystania i aktywności, w tym w celu zapewnienia poprawności działania Usług: adres IP komputera, informacje zamieszczone są w Polityce cookies zamieszczonej poniżej.  Na naszą stronę www. wchodzicie państwo dobrowolnie.
 2. W zakresie Social media – informacje dostępne zgodnie z możliwościami i zasadami profilu socjal media facebook takomedia imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika, obserwowanie użytkownika, , informacje o polubieniach, śledzeniu użytkownika, aktywności użytkownika, treści przesyłanych w wiadomościach, komentarzy i postów, korespondencja prowadzona za pomocą narzędzi dostępnych na portalu. Na nasz profil w mediach społecznościowych wchodzicie państwo w sposób dobrowolny, podobnie w sposób dobrowolny umieszczacie tam informacje. Dane Użytkowników przetwarzane są w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. raz podmiotów z nami współpracujących, a także w celu kontaktu z Użytkownikami. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Innymi słowy, podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Polot Media Sp. z o.o. Sp. k., polegający na promocji działalności, poszerzaniu społeczności jego sympatyków a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną społecznością. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania profilu przez Użytkowników. Administrator nie przekazuje nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostępFacebook,a wszystkie interakcje na naszym profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Każdy z Użytkowników może w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. Każdy z Użytkowników może także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 3. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu marketingu naszych usług oraz podmiotów z nami współpracującym, w tym informacji handlowej oraz wyświetlanej na naszej stronie www. i podstronach, a także w na naszym profilu w socjal media w postaci informacji. Przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie prawnie uzasadnionych  interesów realizowanych przez   Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO)- przy czym w tym celu nie będziemy identyfikować państwa danych.
 4. Przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  na podstawie państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, jeżeli takie się pojawią lub w związku ze złożoną przez państwa reklamacją,  podstawą ich przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, oprócz danych identyfikacyjnych,  zakres pozostałych danych będzie adekwatny do rodzaju zgłoszonego roszczenia lub zgłoszeniem reklamacji.
 6. W zakresie obsługi poczty elektronicznej przetwarzamy następujący zakres Państwa dane: adres e-mail, który jest podstawową daną przetwarzaną w związku z obsługa poczty elektronicznej, a także zakres tematyczny zawarty w wiadomościach poczty e-mail.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W korespondencji, którą Państwo nam przesyłacie wymienione są często również takie dane jak np.  imię i nazwisko,  zajmowane stanowisko i nazwa firmy, dane te są podane przez państwa dobrowolnie.W tym celu dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz interesu nadawcy wiadomości tj. art. 6 ust. 1  lit f RODO, dotyczy to korespondencji incydentalnej, polegającej na umożliwieniu kontaktu z Administratorem . Również będzie to przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. lit b RODO – niezbędność do realizacji postanowień umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy. Podstawą przetwarzania będzie też państwa zgoda w przypadku umieszczenia w korespondencji danych szczególnej kategorii, w celu możliwości przechowywania takich danych  w przesłanej korespondencji powinna być państwa zgoda , jeżeli jej nie będzie poprosimy o jej uzupełnienie, podstawą przetwarzania będzie wówczas art. 9 ust. 2 lit a RODO (dotyczy danych szczególnej kategorii).  Gdy wyrażą państwo zgodę na wysłanie informacji handlowych tym kanałem komunikacji również informacji promocyjnych i handlowych  podmiotów z nami współpracujących  podstawa przetwarzania danych będzie państwa zgoda art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 7. Gdy wyrażą państwo zgodę możemy kontaktować się z państwem telefonicznie, w tym w sprawach nowych ofert, za pośrednictwem wiadomości na telefon komórkowy, w tym celu obsługujemy państwa dane osobowe w postaci nr telefonu (dobrowolnie podajecie państwo dane abonenta), podstawa przetwarzania będzie wyrażona zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Również będzie to przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. lit b RODO – niezbędność do realizacji postanowień umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy.  Podanie tych danych jest dobrowolne, w przypadku postanowień umownych -wynikające z umowy.

3)  Na potrzeby przetwarzania danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych.

4) W celu zbierania państwa opinii o naszych produktach i państwa oczekiwań będziemy przeprowadzać anonimowe ankiety.

5)  Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego)  ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. Państwa dane umieszczone na portalu socjal media facebook takomedia,  są również administrowane przez facebook. Informacje o przekazywaniu danych i polityce prywatności umieszczone są przez  bezpośrednio na Facebooku. Użytkownik naszego profilu zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi znajdującymi się tam zasadami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych. Dane tam umieszczone mogą być przekazywane do państwa trzeciego na zasadach określonych przez Facebook.

 1. ODBIORCY DANYCH
 2. Deklarujemy, że odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty na podstawie przepisów prawa, oraz zaufani odbiorcy, którzy świadczą dla nas usługi tj. nasz hostingodawca, dostawcy usług IT, kancelarie prawne, usługi ochrony danych osobowych.
 3. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

1) Dane przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu ustania celu ich przetwarzania lub czasu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

2) Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów  administratora danych  (art. 6 ust.1 lit f RODO)  będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa,w  tym zakresie  nie  dłużej jednak  niż  do czasu uznania  za  uzasadniony szczególną  sytuacją  Państwa sprzeciwu, a w przypadku marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu bezwarunkowo. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

3) Dane zebrane w celu realizacji zawartej umowy przetwarzane są przez okres trwania tej umowy, a następnie  przez czas niezbędny na  dochodzenie wzajemnych roszczeń, gdyby się takie pojawiły do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa, w  tym  zakresie nie  dłużej  jednak niż  do  czasu uznania za  uzasadniony  szczególną sytuacją  Państwa  sprzeciwu-  Zgodnie z naszą polityka retencyjną.

 1. PRAWA

1) przysługujące państwu to:

 1. prawo do cofnięcia zgody (w przypadku gdy przetwarzane są na podstawie zgody),
 2. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, otrzymania kopii danych,
 3. prawo do przeniesienia danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 6.  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 • Zawiadamiamy, że udzielona zgoda na przetwarzanie Państwa danych – może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail, na który otrzymujecie Państwo od nas korespondencje na adres rodo@polotmedia.pllub przesłać listownie na adres korespondencyjny naszej firmy podany na wstępie.  Przy czym deklarujemy, iż  wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji kanałami, na które państwo wyrazili zgodę
 • Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 • Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania, w przypadku marketingu bezpośredniego przysługuje państwu prawo do wniesienia sprzeciwu  bezwarunkowego (po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać państwa danych).
 • Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy i w dalszym ciągu je przetwarzamy na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. .
 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

1) Od momentu gdy uruchamiają Państwo naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:

 1. publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
 2. typ i język przeglądarki,
 3. data i godzina zapytania,
 4. liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
 5. adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
 6. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
 • Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Serwisu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, czyli naszych prawnie uzasadnionych interesów

Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

 

 1. PLIKI „COOKIES”

Pliki cookies  są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.

 • Strona internetowa administrowana przez Usługodawców używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
 • W ramach strony internetowej stosowane są „Cookies” „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. ZMIANY REGULAMINU, POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
 • Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 • Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 • Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.